Regulamin

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAMKNIĘTYM
organizowanym przez firmę
medi Polska Sp. z o.o. ul. Łabędzka 22, 44-121 Gliwice 1.

 BNP Paribas 46 1600 1462 1867 7368 2000 0001

 1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie niniejszego zgłoszenia oraz w przypadku płatnych szkoleń-  wpłata należności za szkolenie przez Uczestnika na konto firmy medi Polska Sp. z o.o. według ustalonego terminu płatności.
 2. Cena szkolenia obejmuje: udział w części teoretycznej oraz sesji warsztatowej, materiały szkoleniowe, poczęstunek - przygotowanie szkolenia i zebranie szczegółowych informacji na temat specyfiki pracy w celu dostosowania do niej ćwiczeń, przeprowadzenie szkolenia w ciągu 8 godzin zegarowych (w tym wliczone 4 przerwy kawowe po 15 minut każda). W przypadku płatnych szkoleń 1 para wybranej wkładki igli (do wyboru przy rejestracji).
 3. Koszty pobytu trenera na szkoleniu, jeśli wymaga ono noclegu, pokrywa Klient.
 4. Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w szkoleniu najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, medi Polska Sp. z o.o. zwraca 100% dokonanej wpłaty.Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z powodów leżących po stronie Organizatora zajęć, czyli firmy medi Polska Sp. z o.o., zostaje zwrócone 100% dokonanej wpłaty.W innym przypadku medi Polska Sp. z o.o. potrąca 50% należności tytułem rekompensaty.
 5. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, aby Uczestnicy mogli poszarzać wiedzę w komfortowych, kameralnych warunkach. medi Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do zaproponowania kolejnego terminu, zainteresowanym, którzy zgłosili się po wyczerpaniu limitu wolnych miejsc a w przypadku dyspozycji Uczestnika zwraca 100% wpłaconej opłaty gdy Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany na szkolenie w wybranym przez siebie termie.
 6. Klient jako Administrator Danych Osobowych oświadcza, że powierzone medi Polska Sp. z o.o. do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient powierza medi Polska Sp. z o.o. dane osobowe obejmujące: imiona i nazwiska uczestników szkolenia, stanowiska pracy oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny. Dane te są przetwarzane przez Klienta jako Administratora Danych osobowych w zbiorze danych osobowych. Lista uczestników szkolenia zostanie przesłana do medi Polska Sp. z o.o.  drogą e-mail.
 8. Medi Polska Sp. z o.o. oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia przewidzianego zgłoszeniem. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody [koniec dokumentu] na prowadzenie bazy danych informacji o przeprowadzonych na jego rzecz szkoleniach w celu ułatwienia późniejszej współpracy, dane mogą być przetwarzane także na potrzeby kolejnych szkoleń, nie dłużej jednak niż trzy lata od czasu ostatniego z nich.
 9. Medi Polska Sp. z o.o. przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, medi Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych, w tym w szczególności rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych.
 10. medi Polska Sp. z o.o. nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla medi Polska Sp. z o.o. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w imieniu medi Polska Sp. z o.o. powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wpisać do prowadzonej przez niego „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
 11. Medi Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych. Medi Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się okazać oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Klienta.
 12. Medi Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych, o których mowa w niniejszym zgłoszeniu.
 13. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, medi Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, zgłosić ją Klientowi, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
 14. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się ściśle współpracować - w tym za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych, jeżeli zostali wyznaczeni przez którąkolwiek ze Stron - informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację szkolenia.
 15. Medi Polska Sp. z o.o. ma obowiązek pomagać Klientowi jako Administratorowi Danych Osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 16. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami RODO, Ustawy, innymi właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
 17. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem medi Polska Sp. z o.o., medi Polska Sp. z o.o.  ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Klienta. W innym przypadku, medi Polska Sp. z o.o. ponosić będzie odpowiedzialność na zasadzie winy.
 18. W przypadku wystąpienia przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z roszczeniami do medi Polska Sp. z o.o., medi Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.
 19. Medi polska Sp. z o.o. zobowiązuje się, że wszelkie pochodzące od Klienta informacje o specyfice pracy i działań w firmie Klienta wykorzysta wyłącznie w celu przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia.
 20. Wszelkie materiały, ćwiczenia i skrypty udostępnione przez firmę medi Polska Sp. z o.o. w ramach realizacji szkolenia znajdują się w wyłącznej dyspozycji medi Polska Sp. z o.o. i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym Klient zobowiązuje się w szczególności nie wykonywać żadnych z niżej wymienionych działań:
  a) kopiowania lub jakiekolwiek powielania materiałów
  b) modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia materiałów oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie
  c) wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej. Prawo do korzystania z materiałów medi Polska Sp. z o.o. posiadają wyłącznie uczestnicy szkolenia, wskazani przez Klienta i biorący udział w zajęciach objętych niniejszą umową.
  d) nienagrywania kamerą lub dyktafonem całości lub części szkolenia
 21. Wszelkie zmiany niniejszego zgłoszenia wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 22. Sprawy nieunormowane niniejszym zgłoszeniem reguluje Kodeks Cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz regulamin